Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Publicacions

DSE.jpg (13344 bytes)«Doctrina social de l'Església»
d'Antoni M. Oriol
DSE.jpg (13344 bytes)«Doctrina social de la Iglesia»
d'Antoni M. Oriol
«Fet nacional i magisteri social de l'Església»
Antoni M. Oriol i Joan Costa
«Hecho nacional y magisterio social de la Iglesia»
Antoni M. Oriol i Joan Costa
NiN Cat.jpg (30304 bytes)«Nació i Nacionalismes»
d'en Joan Costa
Portada Castella.jpg (10616 bytes)«Nación y nacionalismos»,
d'en Joan Costa, castellano