Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Curs bàsic de Doctrina social de l'Església

Aquest Curs de Doctrina Social de l'Església per Internet vol ser una aportació pedagògica i un mitjà de propagació del humanisme cristià a la nostra societat catalana per il·luminar els distints àmbits de la vida social —economia, política, familia, cultura,...— des de l'òptica de l'ètica, tan necessària per a construir un món conforme a la dignitat de la persona humana.

El contingut doctrinal d'aquest curs per Internet es basa en el document de la Congregació per a l'educació catòlica anomenat "Orien tacions per a l'estudi de la Doctrina social de l'Església", adreçat als seminaris i facultats de Teologia Catòlica.

Desitjo que els principis, criteris i orientacions presents en el curs puguin fructificar en la vida quotidiana d'aquells que en facin ús. Això contribuirà a la nova evangelització i a la consideració més pregona de la dignitat humana.